Wydarzenia

Program profilaktyczny „Świat wokół nas – zagrożenia” realizowany już po raz trzeci przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej.

W dniu 17.12.2012 r. w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej miało miejsce podpisanie Umowy o partnerstwie i współpracy na rzecz realizacji III edycji Programu profilaktycznego pn. „Świat wokół nas – zagrożenia”.

Umowę podpisali: Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej inspektor Ireneusz Szwarga  oraz Dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek .

Autorami programu  profilaktycznego  „Świat wokół nas – zagrożenia” są:  podinsp. Mariusz Kuliński, nadkom. Wiesław Mizia z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz Katarzyna Ruchała z Książnicy Beskidzkiej.

Program adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej z bielskich szkół. To właśnie młodzież zwróciła uwagę na fakt, że osoby wchodzące w wiek dorosły, uczniowie szkół średnich i innych ponadgimnazjalnych potrzebują dodatkowych możliwości poszerzania swojej wiedzy na temat otaczającego jej świata i zjawisk  społecznych, które dotykają wszystkich. Młodzież też deklarowała zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa i gotowość udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych mogących podnieść poziom bezpieczeństwa w mieście.

Spotkania z młodzieżą odbywają się raz w miesiącu w Książnicy Beskidzkiej. O doborze grupy decydują organizatorzy na wniosek pedagogów szkolnych. Spotkania zasadniczo mają formę dyskusji z elementami aktywizującymi. Prowadzący stosują również, jako uzupełnienie do dyskusji takie formy jak: inscenizacja, pokaz, pokaz multimedialny. Spotkania prowadzą policjanci z zespołu realizującego program.

Omawiany zakres tematyczny dotyczy m. in.: konsekwencji prawnych i społecznych łamania prawa oraz zasad obowiązujących w społeczeństwie, konsekwencji prawnych, społecznych i osobistych przemocy domowej i rówieśniczej, zagrożeń związanych z funkcjonowaniem Internetu.

Opinie nauczycieli i pedagogów potwierdziły trafność wyboru problematyki oraz potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto potwierdzili, że spotkania w ramach programu w istotny sposób wpływają na zmianę postaw wśród młodzieży wobec poruszanych problemów. Równie pozytywnie do prowadzonych zajęć odnosiła się młodzież w nich uczestnicząca. Także dodatkowa analiza danych statystycznych dotyczących wieku ujawnianych na terenie działania KMP w Bielsku-Białej sprawców przestępstw potwierdziła potrzebę kontynuowania działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym wśród młodzieży i wdrożenia do realizacji kolejnej edycji programu.